Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Lokal mieszkalny o pow. 72,61 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2019-09-23
Godzina: 12:20
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 72,61 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 122 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Mieszkania
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 78630

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 września 2019 r. o godz. 12:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku, mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika, położonej: 57-330 Szczytna, ul. Słoneczna 4/6, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 78630 [NKW: SW1K/00078630/1].

 

Mieszkanie 4-pokojowe w Szczytnej

 

-   lokal mieszkalny nr 6, usytuowany na drugim piętrze budynku w Szczytnej przy ul. Słonecznej 4; składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, piwnicy i loggii o pow. 82,93 m2 (pow. lokalu 72,61 m2 + piwnica i loggia (10,32 m2)). Udział we wspólnych częściach budynku i prawie własności gruntu wynosi 348/100000 części.

-   wyposażenie lokalu: instalacje elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa oraz CO, zasilana z kotłowni osiedlowej. Układ funkcjonalny lokalu dobry. Standard lokalu średni.

 

Suma oszacowania wynosi 163 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 250,00 zł.

 

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię  wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 300,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Kłodzku

68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi.

Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

 

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Słoneczna
Miasto: Szczytna
Wojewodztwo: dolnośląskie