Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Działka zabudowana o pow. 0,0615 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2019-09-09
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o pow. 0,0615 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 2 020 200,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SW1K/00045824/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika w 6977/10000 części, zlokalizowanej w Kłodzku, ul. Wojska Polskiego 15, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą o nr SW1K/00045824/8. 

 

Kamienica w centrum Kłodzka, ul. Wojska Polskiego 15

 

Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Wojska Polskiego 15, działka nr 56, AM-1 o pow. 0,0615 ha, obręb 0010 Centrum, jedn. ewidencyjna Kłodzko - miasto, gmina Kłodzko, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie. Budynek mieszkalno-usługowy, czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Na parterze i na I piętrze zlokalizowane są pomieszczenia użytkowe, na II i III piętrze lokale mieszkalne (po 6 lokali na każdej kondygnacji). Parametry techniczne: pow. zabudowy 415 m2, pow. użytkowa 1 516,60 m2, pow. lokali użytkowych 523,60 m2 + piwnice 245,20 m2, pow. użytkowa lokali mieszkalnych 682,50 m2 - w tym 186,60 m2 poddasze, kubatura budynku 8 264,4 m3. Nieruchomość umieszczona w wykazie zabytków.

 

UWAGA: Od strony elewacji południowo-wschodniej dobudowane są pomieszczenia garażowe które nie są ujawnione na mapie ewidencyjnej - zgodnie z informacją uzyskaną przez komornika w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego w Kłodzku, ustalono brak pozwolenia na ww. budowlę, a dobudówka jest najprawdopodobniej samowolą budowlaną. Wobec nie zakończenia postępowania naprawczego przez inspektorat, w przypadku nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej przez inwestora, sprawa może zakończyć się wydaniem przez inspektorat nakazu rozbiórki przedmiotowej przybudówki. 

 

Suma oszacowania wynosi 2 693 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 020 200,00 zł. 

 

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 269 360,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Kłodzku

68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi.

Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię. Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.  

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wojska Polskiego
Miasto: Kłodzko
Wojewodztwo: dolnośląskie