Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Działka nr 177 o pow. 1,73 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2019-01-17
Godzina: 12:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 177 o pow. 1,73 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 49 045,50
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 32/09
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 735

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 stycznia 2019 r. o godz. 12:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 218, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 177 o powierzchni 1,73 ha, należącej do dłużnika, położonej: 57-300 Kłodzko, Łączna, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 735 [NKW: SW2K/00000735/7].

 

DZIAŁKA NR 177 NIEZABUDOWANA, ROLNICZA

WE WSI ŁĄCZNA – 1,73 ha

 

- nieruchomość położona we wsi Łączna w gminie Kłodzko. Najbliższe otoczenie stanowią działki niezabudowane użytkowane rolniczo. Działka 177 jest niezabudowana w znacznej części użytkowana rolniczo oraz w niewielkiej części porośnięta drzewami. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.

 

Suma oszacowania wynosi 65 394,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 045,50 zł. Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 539,40 zł.

UWAGA! Nabycie nieruchomości podlega pod przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 ze zmianami). W związku z powyższym w celu udziału w licytacji nieruchomości należy zapoznać się z treścią ustawy i zweryfikować czy dana osoba może być nabywcą nieruchomości rolnej (art.2a) oraz czy spełnia przesłanki zawarte w pozostałych przepisach ustawy.

(tekst aktu zawarty na stronie internetowej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030640592/T/D20030592L.pdf)

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Łączna
Wojewodztwo: dolnośląskie