Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Działki o pow. 0,2633 ha i 0,0020 ha – zabudowane

Podstawowe informacje:
Data: 2018-11-19
Godzina: 11:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,2633 ha i 0,0020 ha – zabudowane
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 288 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1758/03
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 45904

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 listopada 2018 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 102, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników położonej: 57-300 Jaszkowa Dolna 64D, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 45904 [NKW: SW1K/00045904/3].

Działka 1087 (pow. 0,2633 ha) zabudowana
DOMEM JEDNORODZINNY I GARAŻEM WOLNOSTOJĄCYM
oraz działka 1120 (pow. 0,0020ha) zabudowana garażem w zabudowie szeregowej.

 

- Nieruchomość o łącznej pow. 0,2653 ha działki nr 1087 i 1120 (AM-1),

- opis użytków dz. 1087: grunty rolne zabudowane B-PsIV 0,1036 ha, grunty rolne zabudowane B-RIIIa 0,0143 ha, grunty orne RIVa 0,1454 ha, opis użytków dz. 1120: grunty rolne zabudowane B-PsIV 0,0020 ha,

- budynek zlokalizowany na działce 1087 – mieszkalny parterowy, częściowo podpiwniczony, w stanie technicznym dobrym, ogrzewanie centralne z pieca; powierzchnia użytkowa budynku 125,30 m2; garaż wolnostojący na działce 1087 – pow. użytkowa 21,50 m2; garaż w zabudowie szeregowej, segment skrajny na działce 1120 – pow. użytkowa 16,00 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 385 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 750,00. Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 500,00.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię. Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Jaszkowa Dolna 
Wojewodztwo: dolnośląskie