Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Działka o pow. 2 967 m2, zabudowana

Podstawowe informacje:
Data: 2018-12-04
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 2 967 m2, zabudowana
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 654 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1464/14
Zdjęcia:
Opis:

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 23719

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 grudnia 2018 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, oddzie s

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika, położonej: 57-400 Nowa Ruda, Srebrna 14, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 23719 [NKW: SW2K/00023719/6].

 

DZIAŁKA o pow. 2 967 m2,

ZABUDOWANA BUDYNKAMI PRODUKCYJNO-HANDLOWYMI

 

nieruchomość zlokalizowana w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej, położona na działce ewidencyjnej nr 300/6 o powierzchni 0,2967 ha, AM 5, obręb 4-Nowa Ruda. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowym, budynkiem produkcyjnym oraz szklarnią. Część szklarni (o pow. zabudowy około 120 m2) została zabudowana trwałymi ścianami i dachem. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i handlowo-usługowej. Dojazd do nieruchomości wietloną drogą asfaltową. Działka posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej – si energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, telefoniczna. BUDYNEK HANDLOWY – budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Ogrzewanie budynku za pomocą pieca gazowego, na całej powierzchni ogrzewanie podłogowe. Koownia zlokalizowana jest w BUDYNKU PRODUKCYJNYM dla całego obiektu. W latach 2000-2012 przeprowadzony zost kapitalny remont budynku handlowego. W budynku handlowym zlokalizowana jest część sprzedażowa z zapleczem socjalnym. Bardzo dobra komunikacja wewtrz budynku, duża elastyczność funkcji budynku: może pełnić funkcję handlową i usługową. Powierzchnia użytkowa części handlowej wynosi 350 m2. BUDYNEK PRODUKCYJNO-BIUROWY – budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Ogrzewanie budynku za pomocą pieca gazowego, grzejniki stalowe. W latach 2000-2012 przeprowadzony zost kapitalny remont budynku. Budynek wykorzystywany jako obiekt produkcyjny z zapleczem socjalnym i biurem. W obiekcie pomieszczenia: socjalne, techniczne, biurowe, magazynowe i produkcyjne. Duża elastyczność funkcji budynku, dobra komunikacja. Powierzchnia użytkowa części produkcyjno-biurowej 190 m2. BUDYNEK PRODUKCYJNY - o jednej kondygnacji nadziemnej, wyposażony w instalację elektryczną. Brak centralnego ogrzewania. Budynek powst po zabudowie części szklarni (o pow. zabudowy około 120 m2. (UWAGA: na dzi sporządzania operatu szacunkowego właściciel nie przedstawił dokumentacji budowlanej potwierdzającej legalność zabudowy szklarni.) W obiekcie znajdują się dwa pomieszczenia produkcyjne. Duża elastyczność funkcji budynku, dobra komunikacja. Powierzchnia użytkowa części produkcyjnej wynosi około 96 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 981 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 654 000,00 zł.

 

UWAGA: Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 98 100,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upownienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można ucić także na konto komornika:

 

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawy oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądnieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wnioy powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

ytkowanie, użebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi.

Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złoż sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zost wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Nowa Ruda
Wojewodztwo: dolnośląskie