Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Budynek mieszkalny o pow. 380,40 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2018-11-13
Godzina: 12:00
Przedmiot sprzedaży: Budynek mieszkalny o pow. 380,40 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 670 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 255/06
Opis:

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 55219

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 listopada 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 227, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika, stanowiącej nieruchomość gruntową, działka nr 292 (AM-10), nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o pow. użytkowej 380,40 m2, położonej: 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Kościuszki 45, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 55219 [NKW: SW1K/00055219/7].

BUDYNEK MIESZKALNY – 8 funkcjonalnie wyodrębnionych

lokali mieszkalnych

POŁOŻONY W STREFIE PENSJONATOWEJ

na działce o pow. 0,1415 ha obręb CZERMNA-KUDOWA ZDRÓJ

- działka o pow. 0,1415 ha przy ul. Kościuszki 45, teren płaski, dobrze nasłoneczniony,

- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o pow. użytkowej 380,40 m2, budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek posiada 8 lokali mieszkalnych wydzielonych funkcjonalnie, zasilenie w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. W lokalach indywidualne piece gazowe dwufunkcyjne. Stolarka okienna – PCV. Stan techniczny budynku dobry.

- Dojazd bezpośrednio od ul. Kościuszki. Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze mieszkalnictw niskiej intensywności,

 

Suma oszacowania wynosi 1 005 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 670 000,00 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100 500,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander  Bank Polska SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji. 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Czermna-Kudowa Zdrój
Wojewodztwo: dolnośląskie