Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Nieruchomość gruntowa o pow. 99,46 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-26
Godzina: 11:30
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 99,46 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 1 552 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2973/16
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 34419

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 października 2018 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników położonej: 57-330 Szczytna, Słoszów, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 34419 [NKW: SW1K/00034419/6].

 

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, NIEZABUDOWANA PRZEZNACZONA NA CELE ROLNE – 99,4600 ha, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – POWIAT KŁODZKI, GMINA SZCZYTNA

 

- na nieruchomość składają się 34 działki oznaczone nr ewidencyjnymi: 25, 60/1, 62/1, 64/1, 74/2, 77/2, 78/2, 78/4, 79, 80, 81/1, 86, 87, 88, 89/1, 92, 95/2, 96, 97, 99, 106, 109, 111, 112, 113, 114/1, 114/3, 145/1, 145/2, 151/1, 151/2, 152, 153/1 i 154/1 AM-1 obręb 0005 –Słoszów, gm. Szczytna – o łącznej powierzchni 99,4600 ha.

- oznaczenie w ewidencji gruntów: PsIII, PsIV, PsV, PsVI -pastwiska trwałe, ŁIV, ŁV – łąki trwałe, LsIV, LsVI – lasy, N – nieużytki.

- nieruchomość położona we Wsi Słoszów – miejscowość położona ok. 6,5 km od miasta Szczytna, a od południowego wschodu granicząca bezpośrednio z miastem Duszniki-Zdrój.

- na działkach nr 60/1 i 62/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyznaczony został obszar stanowiący rezerwę pod obwodnicę miast Duszniki Zdrój, Szczytna na przebiegu drogi krajowej – o parametrach drogi głównej ruchu przyspieszonego oraz przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV.

 

Suma oszacowania wynosi 2 070 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 552 500,00.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 207 000,00 zł.

UWAGA! Nabycie nieruchomości podlega pod przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 ze zmianami). W związku z powyższym w celu udziału w licytacji nieruchomości należy zapoznać się z treścią ustawy i zweryfikować czy dana osoba może być nabywcą nieruchomości rolnej (art. 2a) oraz czy spełnia przesłanki zawarte w pozostałych przepisach ustawy. (tekst aktu zawarty na stronie internetowej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030640592/T/D20030592L.pdf).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Słoszów
Wojewodztwo: dolnośląskie