Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Działka o pow. 0,0528 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-09
Godzina: 12:15
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0528 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 144 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 794/10
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 55774

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 października 2018 r. o godz. 12:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 227, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą o nr SW1K/00055774/5.

 

Dom w Dańczowie k. Kudowy Zdrój

 

- nieruchomość położona w Dańczowie nr 4D, na działce 66/8 AM-1, gmina Lewin Kłodzki. W skład nieruchomości wchodzi prawo własności działki nr 66/8 AM-1 o pow. 0,0528 ha oraz budynek w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 63,18 m2, pow. piwnicy 7,97 m2, pow. ogólna budynku wynosi 71,15 m2. Od strony wschodniej sąsiaduje z drogą dojazdową. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa związana z obsługą ruchu turystycznego – ośrodek wypoczynkowy „Słoneczna zagroda”. Nieruchomość posiada zasilenie w sieć energetyczną, wodną z ujęcia głównego na terenie ośrodka wypoczynkowego, kanalizacja odprowadzana do sieci ośrodka wypoczynkowego i następnie do sieci gminnej, brak gazu sieciowego. PIWNICE – kotłownia (C.O. – tradycyjne piec na opał stały) skład opału, PARTER – przedpokój, pokój z aneksem kuchennym, łazienka, WC, PODDASZE: przedpokój, dwa pokoje ze skosem, łazienka.

 

Suma oszacowania wynosi 192 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 000,00. Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 200,00.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Dańczów
Wojewodztwo: dolnośląskie