Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Niezabudowana działka gruntowa o pow. 0,1221 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-09-26
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka gruntowa o pow. 0,1221 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 25 150,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3870/17
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 26081 w trybie uproszczonym

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 1013(6) kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

 

 

26 września 2018 r. o godz. 13:00

 

 

 

w kancelarii mieszczącej się: 57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 11/3A, odbędzie się

 

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

 

 

nieruchomości należącej do dłużnika, położonej: 57-410 Ścinawka Średnia, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 26081 [NKW: SW2K/00026081/5].

 

Nieruchomość gruntowa, działka niezabudowana, zlokalizowana w Ścinawce Średniej, działka nr 211/6, AM-2 o pow. 0,1221 ha.

 

Nieruchomość stanowi działkę niezabudowaną o numerze ewidencyjnym 211/6, AM-2 o pow. 1 221 m2. Sąsiedztwo działki stanowią od strony zachodniej grunty zabudowane domami mieszkalnymi i gospodarczymi, od strony północnej i południowej grunty niezabudowane. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wyceniana mieści się w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem planu MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy.

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 50 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 25 150,00 zł.

 

WARUNKI LICYTACJI:

 

-          nieruchomość podlega sprzedaży w drodze licytacji, do której stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości.

 

-          przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. - w dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 57-300 Kłodzko Kościuszki 11/3A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego;

 

-          prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję;

 

-          użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

-           

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Ścinawka Średnia
Wojewodztwo: dolnośląskie