Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Nieruchomość w Polanicy Zdroju

Podstawowe informacje:
Data: 2018-08-22
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość w Polanicy Zdroju
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 154 031,25
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1220/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LІСYТАСJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 7455

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 126, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika położonej: 57-320 Polanica-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 7455 [NKW: SW1K/00007455/2].

UDZIAŁ 1/8 W NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH nr 115/1, 115/2, 117, 362 AM-2. nr 134 AM-3 w POLANICY ZDROJU

- łączna powierzchnia działek 3,7803 ha, położone w Polanicy Zdroju, obręb Nowy Wielisław. Nieruchomość zlokalizowana w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym oraz usługowym. Nieruchomość niezabudowana, nawierzchnia terenu nieutwardzona. Dojazd do działek nr 115/1, 117, 134 od ulicy Pułaskiego. Do działek nr 115/2, 362 brak jest bezpośredniego dojazdu. Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną i wodociągową.

Suma oszacowania wynosi 205 375,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154 031,25.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 537,50.

UWAGA! Nabycie udziału w nieruchomości podlega pod przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 ze zmianami). W związku z powyższym w celu udziału w licytacji nieruchomości należy zapoznać się z treścią ustawy i zweryfikować czy dana osoba może być nabywca nieruchomości rolnej (art.2a) oraz czy spełnia przesłanki zawarte w pozostałych przepisach ustawy.

(Tekst aktu zawarty na stronie internetowej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030640592/T/D20030592L.pdf)

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art.984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Polanica Zdrój 
Wojewodztwo: dolnośląskie