Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Lokal mieszkalny pow. użytkowa 36,60 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2018-02-09
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny pow. użytkowa 36,60 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 70 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 4000/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 87813

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 lutego 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego należącego do dłużnika, położonego: 57-300 Kłodzko, Okrzei 26a/II/11, dla którego Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 87813 [NKW: SW1K/00087813/4].

 

MIESZKANIE W KŁODZKU pow. użytkowa 36,60 m2

 

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – lokal mieszkalny nr 11 położony
w Kłodzku przy ul. Okrzei 26A/II w budynku 5-kondygnacyjnym (lokal położony na drugiej kondygnacji), działka nr 3/12 AM-2. Powierzchnia użytkowa 36,60 m2, składający się z dwóch pokoi (pokój – 16,15 m2, pokój – 8,21 m2), kuchni (4,34 m2, łazienki z wc (3,15 m2), dwóch komunikacji (2,20 m2 i 2,55 m2). Do lokalu przypisane jest pomieszczenie komórka lokatorska o pow. 2,54 m2. Nieruchomość znajduje się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej w Kłodzku, ul. Stanisławy Walasiewiczówny 4, 57-300 Kłodzko.

 

Suma oszacowania wynosi 94 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 500,00 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w

wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 400,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Kłodzko
Wojewodztwo: dolnośląskie