Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
fax: 74 633 19 94

Lokal mieszkalny o pow. 84,24 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2017-11-24
Godzina: 13:30
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 84,24 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 85 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2368/16
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 24160

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 listopada 2017 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika położonej: 57-540 Lądek Zdrój, Konopnickiej 7/2, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 24160 [NKW: SW1K/00024160/2]

 

MIESZKANIE W LĄDKU ZDROJU w części zdrojowej

położone na poddaszu domu.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

-         lokal mieszkalny położony w Lądku Zdroju przy ul. Konopnickiej 7 w budynku dwukondygnacyjnym, działka nr 434 AM-12. Lokal nr 2 położony na poddaszu budynku mieszkalnego. Lokalizacja nieruchomości dobra. Budynek mieszkalny dwurodzinny, zabudowa wolnostojąca, 2 kondygnacyjny, więźba drewniana dwuspadowa; lokal mieszkalny – składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, WC, czterech pomieszczeń w skosach, użytkowanych w chwili oględzin jako 3 pokoje oraz łazienka. Pow. lokalu 84,24 m2 wg księgi wieczystej.

 

Suma oszacowania wynosi 128 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 85 333,33 zł.

UWAGA: na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi.

Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (74) 640 08 82.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Lądek Zdrój
Wojewodztwo: dolnośląskie